Thai Royale

336 Argyle Street
Glasgow
G2 8LY
0141-221 2550